آشنایی با سرفصل های دوره كودكان الكترونیک (e-kids)


  1-پایه های فناوری اطلاعات

 • كامپیوتر در زندگی روزمره
 • پایه های عمومی فناوری اطلاعات در زندگی روزمره
 • سخت افزار- نرم افزار
 • ابزارهای ورود و خروج داده ها
 • اقدامات ایمنی و احتیاطی
 • برنامه های كاربردی
 • برنامه های آموزشی
 • بازی های آموزشی

  2- استفاده از كامپیوتر

 • روشن كردن كامپیوتر
 • انجام ReStart
 • استفاده از ماوس
 • آشنایی با نشانه‌های icone  واقع بر Desktop
 • انتخاب و تغییر مكان نشانه‌های واقع بر Desktop
 • آشنایی با بخش‌های كودكان Windows
 • ایجاد یک Folder
 • پاک كردن File
 • خاموش كردن كامپیوتر


   3- واژه پرداز

 • وارد و خارج شدن از برنامه واژه پرداز
 • ایجاد یک فایل (Document) جدید
 • ذخیره كردن فایل
 • استفاده از كاركرد Help
 • تغییر نوع و اندازه فونت
 • استفاده از كاركردهای مربوط به فرمان گذاری متن شامل UnderLined , Italic , Bold
 • استفاده از كاركردهای Copy, برداشت و Cut و جاگذاری Paste
 • پاک كردن متن
 • چاپ فایل


   4- صفحات گسترده

 •  ورود به برنامه صفحات گسترده و خروج از آن
 •  ایجاد صفحه گسترده جدید
 •  ذخیره صفحه گسترده
 •  استفاده از Help
 •  وارد كردن عدد و متن در یک خانه ، سطر و ستون جدول
 •  وارد كردن یک فرمول ساده
 •  انتخاب خانه ، سطر و ستون جدول
 •  فرمان گذاری محتوای یک خانه جدول
 •  استفاده از كاركردهای Copy ،برداشت Cut و جا گذاری Paste
 •  پاك كردن متن یک جدول
 •  چاپ یک صفحه گسترده


  5- نقاشی

 •  ورود به یک برنامه نقاشی و خروج از آن
 •  ایجاد یک نقاشی جدید
 •  ذخیره یک نقاشی
 •  استفاده از كاركرد Help
 •  بستن یک فایل نقاشی
 •  استفاده از خطوط و فرم ها برای ایجاد یک فایل جدید
 •  ایجاد خطوط و فرم‌های رنگی
 •  جا گذاری اشیاء در نقاشی
 •  چاپ نقاشی


  6- اینترنت

 •  آگاهی نسبت به مفهوم اینترنت
 •  آگاهی نسبت به مفهوم World Wide Web
 •  آگاهی به مفهوم Uniform Resource Location
 •  آشنایی با مرورگر وب و ماشین‌های جستجو
 •  ورود به یک مرورگر و خروج از آن
 •  فعال كردن یک لینک
 •  پیشروی و پیروی در صفحات وب
 •  استفاده از یک ماشین جستجوگر
 •  انتخاب مفاهیم جستجو
 •  ذخیره یک صفحه وب به عنوان Favorite
 •  چاپ یک صفحه وب

  7- ایمیل E-Mail

 •  آگاهی به مفهوم ایمیل
 •  ورود به برنامه ایمیل و خروج از آن
 •  باز كردن یک پیام ایمیل
 •  ایجاد یک پیام ایمیل
 •  وارد كردن نشانی ایمیل در خانه مربوط
 •  چسباندن (Attach) یک فایل به یک ایمیل
 •  فرستادن پیام، پاسخ به پیام، فرستادن یک پیام

 

      تهیه و تنظیم توسط مرکز خدمات رایانه ای، اینترنتی و آموزشی داده پردازی شرق